Algemene voorwaarden

CHUcky’s gym zeist

Artikel 1: Lidmaatschap en contributie

 1. De cursist gaat middels een volledig ingevuld inschrijfformulier een verbintenis voor onbepaalde tijd aan met Chucky’s Gym Zeist voor het volgen van kickboxtraining. De verbintenis is na 6 maanden maandelijks opzegbaar en de opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
 2. De contributie dient voor de 5de dag van de maand voldaan te zijn volgens de tarieven die op de website staan. Indien de contributie wijzigt, heeft de cursist het recht om binnen dezelfde maand de verbintenis te verbreken zonder opzegtermijn. Daarna vervalt het recht en blijft de contributieregeling van kracht. Opzeggen dient altijd per email gedaan te worden.
 3. Chucky’s Gym Zeist behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds bij te stellen en de openings- en trainingstijden aan te passen.
 4. Als een cursist zonder dwingende reden, geen gebruik maakt van zijn recht tot het volgen van trainingen, vindt er geen restitutie plaats van de betaalde contributie.
 5. Als Chucky’s Gym Zeist in gebreke blijft met het geven van wekelijkse trainingen heeft de cursist recht de betaalde contributie schriftelijk terug te vragen.
 6. Tijdens vakantie periodes is niet mogelijk om Uw abonnement stop te zetten, aangezien onze lessen (wel met aangepaste lesuren) gewoon doorgaan.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst van de contributie kan de toegang tot de training geweigerd worden.
 8. Bij inschrijving binnen 3 maanden na opzegging wordt er €25 als inschrijfgeld in rekening gebracht.
 9. Chucky’s Gym Zeist behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainer(s) de verbintenis éénzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel  2: Risico en aansprakelijkheid

 1.  Het volgen van de kickboxtrainingen zijn geheel voor eigen risico van de cursist.
 2.  Chucky’s Gym Zeist is op geen enkele manier aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer, noch voor (im)materiële schade als gevolg van ongeval of letsel van de cursist.
 3. Alle technieken die tijdens de training uitgelegd en beoefend worden, zijn uitsluitend bedoeld voor trainingsdoeleinden en niet om buiten de gym mensen of dieren mee lastig te vallen, te bedreigen of aan te vallen. Indien de cursist de naam van Chucky’s Gym Zeist met wangedrag buiten de gym schendt, is artikel 1-7 van kracht.

Artikel 3: Gymregels

 1. De cusrist wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Chucky’s Gym Zeist en hiernaar te handelen.
 2. Indien de cursist de privileges schendt geldt artikel 1-7.
 3. De gymregels zijn te aller tijden na te lezen op de website en in de Gym.

Artikel 4: Persoonsgegevens

 1. De opgegeven persoonsgegevens van de cursist mogen alleen gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van Chucky’s Gym Zeist ten behoeve van de administratie.
 2. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en mogen niet aan derden verstrekt worden.
 3. De cursist is verplicht om veranderingen van de persoonsgegevens zelf door te geven aan Chucky’s Gym Zeist.
 4. Foto en video opname kunnen genomen worden, dit alleen ter promotie van Chucky’s Gym Zeist.

 Artikel 5: Rechtstoepassing

 • Op deze voorwaarden aangegaan tussen cursist en Chucky’s Gym Zeist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen beide partijen en niet samen oplosbaar zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Chucky’s Gym Zeist gevestigd is.
 • Middels de inschrijving verklaart de cursist de algemene voorwaarden en de gymregels te accepteren.

Chucky’s Gym Zeist, 15 november 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVING

DOOR ONDERTEKENING VAN DIT FORMULIER GEEFT U TOESTEMMING AAN CHUCKY’S GYM ZEIST OM EEN MAANDELIJKSE DOORLOPENDE INCASSO OPDRACHT TE STUREN NAAR UW BANK. EN UW BANK DOORLOPEND EEN BEDRAG VAN UW REKENING AF TE SCHRIJVEN OVEREENKOMSTIG DE OPDRACHT VAN CHUCKY’S GYM ZEIST. DEZE MACHTIGING IS ALLEEN BEDOELD VOOR BETALING TUSSEN CHUCKY’S GYM ZEIST EN U ALS LID VAN CHUCKY’S GYM ZEIST. VOOR EEN DUUR VAN MINIMAAL 6 MAANDEN, PLUS 1 MAAND OPZEGTERMIJN. VOOR DEZE MACHTIGING GELD DAT U GEEN RECHT HEEFT OP TERUGBOEKING {VRAAG UW BANK NAAR VOORWAARDEN}. 

LET OP: ER KAN ALLEEN GEINCASEERD WORDEN VAN UW REKENING ALS U OOK HIER BANK TOESTEMMING VOOR GEEFT ZIE VOOR MEER INFO BIJ UW BANK. I.V.M. DE WET OP DE PRIVACY AVG KUNNEN WIJ U VERTELLEN DAT UW GEGEVENS BIJ ONS VEILIG VERWERKT EN OPGESLAGEN ZULLEN WORDEN. UW GEGEVENS ZULLEN NOOIT GEDEELD WORDEN MET ANDERE PARTIJEN DAN CHUCKY’S GYM EN DE BANK. GEGEVENS STAAN IN DE CLOUDS EN BEVEILIGD DOOR DE WEBHOST.
 FOTO EN VIDEO MATERIAAL DIE WIJ MAKEN ZULLEN GEBUIKT WORDEN OP SOCIAL MEDIA {INSTAGRAM FACEBOOK EN ONZE WEBSITE}. MOCHT U DIT NIET WILLEN STUUR ONS DAN EEN MAILTJE MET UW OF UW KIND ZIJN/HAAR NAAM.

Bij afwezigheid vakantie,
ziekte van de trainster kan woman only les niet doorgaan. Geen invloed voor
het lidmaatschap.

VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING VOOR DEELNEMING AAN DE TRAINING BIJ CHUCKY’S GYM ZEIST. DE ONDERGETEKENDE TEKENT VOOR ZICHZELF OF ALS GEMACHTIGDE DAT IEDER LICHAMELIJK LETSEL OPGELOPEN BIJ TRAINING IN DE DOJO VAN CHUCKY’S GYM ZEIST VOOR EIGEN VERANTWOORDING IS.TRAINERS EN OF EIGENAAR VAN CHUCKY’S GYM ZEIST ZULLEN DAN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN AAN TIJDELIJKE OF BLIJVENDE SCHADE OPGELOPEN TIJDENS TRAINING EN IN DE DOJO VAN CHUCKY’S GYM ZEIST OP DE LEEUWERIKLAAN 20 IN ZEIST. CHUCKY’S GYM ZEIST IS IN ZIJN ALGEMEENHEID NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIEFSTAL, SCHADE AAN MATERIAAL EN GEPAKEERDE AUTOS OP OF IN ONS TERREIN.